Karakteristike

Osobine silikatno-pucolanskih boja i gleta

 

Razlike u osobinama silikatno-pucolanskih i disperzionih boja

 

Silikatno-pucolanske boje   Disperzione boje
Okremenjavanje i stvaranje silikatne
 strukture slične pešÄarima 
  Stvaranje zatvorenog filma
Prodire u podlogu i veže se za nju   Površinska veza
Paropropustna struktura   Zatvoreni slabo paropropustljivi film boje
Zbog poroznosti ne dolazi
do kondenzacije vode
  Kondenzacija vlage, „znojenje“ zidova
Minimalno prljanje zidova   Jako prljanje filma na zidovima
Postojano na UV zrake   Nepostojano na UV zrake
Nezapaljivo   Film osetljiv na toplotu i zapaljiv
Postojan na rastvarače    Bubri i delimilčno se rastvara u nekim rastvaračima
Bakteriostatičan   Potrebni su aditivi za sprečavanje rasta mikroorganizama

Pored ovog sistema razvili smo i druge proizvode na bazi gore navedenih principa.